Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol môžete stiahnuť TU:  Reklamačný protokol

 

 

Na každý výrobok poskytuje predávajúci záruku, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov odo dňa nákupu tovaru.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku.

(Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku.)

1/ Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný vo vlastnom záujme dodaný tovar pred jeho prevzatím dobre obzrieť,či daná zásielka nieje zjavne poškodená prepravou. V prípade poškodenia obalu zásielky je kupujúci povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť,či nieje poškodený prepravou aj tovar. O prípadnom poškodení zásielky behom prepravy je kupujúci povinný ihneď informovať prepravcu a predajcu a to najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Na oneskorenú reklamáciu spôsobenú prepravou nieje možné brať do úvahy.

 

2. Reklamáciu závad tovaru je povinný kupujúci urobiť písomne a to vyplnením reklamačného protokolu (viď vyššie) a odoslať na adresu prevádzky:

NOVOTECH-Novotný Tomáš Ižkovce 23    07672

alebo na e-mail: novotech@atlas.sk

3. V písomnej reklamácii je kupujúci povinný uvádzať následujúce údaje:

- aký druh tovaru je reklamovaný

- dôvod reklamácie(popis závad a akým spôsobom sa prejavujú)

- kópiu dokladu o zaplatení

- číslo účtu pre prípadné vrátenie peňazí.

4. Súčasne s písomnou reklamáciou je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu  reklamovaný tovar a to buď osobne alebo doručovateľskou službou do predajne na adresu:

NOVOTECH-Novotný Tomáš Ižkovce 23    07672

5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný predložiť čistý, v prípade zaslania reklamovaného tovaru obchodným balíkom je kupujúci povinný tento tovar riadne zabaliť či inak zaistiť pre prepravu tak,aby nemohlo dôjsť k jeho následnému poškodeniu – pre tento účel odporúčame uchovať originálny obal.(nieje podmienkou pre prijatie reklamácie)

2/ Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru spolu s písomnou reklamáciou a vyrozumieť kupujúceho písomne,prípadne elektronickou poštou,ak sa s kupujúcim nedohodne inak.

2. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu,najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklámacie.

3. Všetky informácie o priebehu reklamácie je možné získať telefonicky na čisle:0907 530 030 a to v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy  novotech@atlas.sk

 

3/ Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov odo dňa nákupu,pokiaľ nieje uvedené inak.

2. Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, za vzniknutú škodu zodpovedá prepravca.

3. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady,v tomto prípade bude tovar opravený,vymenený kus za kus.Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené používaním tovaru iným spôsobom,ako je uvedené v návodu na použitie, bežným opotrebením alebo poškodením, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním,alebo neodborným zásahom kupujúceho prípadne tretej osoby.

5. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný späť na jeho náklady.

6. Predávajúci nieje povinný prevziať tovar,ktorý mu bol zaslaný na dobierku.

4/ Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
  • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
  • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
  • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
  • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
  • Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

OBCHODNÉ PODMIENKY